Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie školy

Historie školy

Začátky vzdělávání v obci Mošnov sahají až do Rakousko-Uherska, protože první letopočet, který se ke zdejší škole váže je rok 1877. Samozřejmě v té době byla škola německá a česky se nevyučovalo.

V lednu v roce 1932 zřídil řídící učitel Vilém Hrnčárek školu mateřskou a o rok později byla zřízena obecná škola. Učitelem zde byl pan Vojtěch Dybal.

V roce 1938 přišla okupace a Němci zabrali a zničili nově vybavenou obecnou a mateřskou školu a v budově zřídili úřad „Amtsleitra“ (vedoucí úřadu, přednosta) pro okolní obce. Vojtěch Dybal byl nucen se vystěhovat do Přerova, kde působil na obecných školách po dobu okupace.

Po osvobození byla v roce 1945 opět otevřena dvojtřídní škola, ve které se učilo celkem 70 žáků. Současně byla otevřena i mateřská škola, v níž bylo zapsáno 40 dětí. Současně se v budově školy otevírá poradna pro matky a kojence.
Inventář po německé škole zůstal nepatrný, značně poškozená byla i budova školy. Nejnutnější opravy si vyžádaly 120 000,- Kč.

Postupně se začaly zvyšovat počty žáků a v letech padesátých už měla škola pět tříd se 159 žáky. Učitelem, který se po válce do Mošnova vrátil a zasloužil se o chod obecné školy, byl již dříve jmenovaný Vojtěch Dybal. Toto jméno nalezneme v kronice školy i po další školní roky. Zajímavostí jistě je, že v této době působili ve škole ve třech třídách jako třídní učitelé muži. Na konci padesátých let dochází k pomalému snižování stavu žactva a ve školním roce 1957/1958 se dostáváme po 100 žáků.

V letech šedesátých se pětitřídní organizace mění na trojtřídní. V čele školy stojí ředitel Jiří Kůrka, jehož působení ve funkci trvá až do roku 1972. Neustále se snaží zlepšovat podmínky pro vzdělávání.

Po odchodu Jiřího Kůrky do důchodu se ředitelování ujala paní Jarmila Trachtulcová, která dojížděla z Příbora. Učitelský sbor se neustále měnil a práce byla obtížná. Přesto vzdělávání v Mošnově dosahovalo dobrých výsledků, což dokazují inspekční zápisy.
Počty žáků ve třídách však i nadále klesají a v roce 1976 už má škola pouze 45 žáků. V tomto roce se organizace mění na dvojtřídní pouze se čtyřmi postupnými ročníky.
Škola žije pestrým kulturním i sportovním životem, zapojuje se do dění v obci i do aktivit celorepublikových. Postupně zlepšuje pracovní prostředí a vybavuje budovu moderními pomůckami.

Působení paní ředitelky Trachtulcové končí až v roce 1987, kdy do funkce nastoupila Božena Havrlantová. Organizace zůstává stejná, ale počty žáků nadále klesají. Po roce 1990 dochází na škole k mnoha personálním změnám.

V roce 1996 nastupuje po do funkce ředitelky Mgr. Zdenka Filipová. Škola v tomto období byla zařazena do sítě zdravých škol a věnuje se i jiným alternativním metodám a projektům spojených se změnami ve školství obecně. Škola je dvojtřídní, se čtyřmi ročníky.

V současné době je škola příspěvkovou organizací, jejíž součástí je mateřská škola, školní družina a školní výdejna. Je organizována jako dvojtřídní, vzdělává více než 30 žáků v pěti ročnících. Pokračuje v programu Škola podporující zdraví a stala se významnou součástí společenského dění v obci.

první škola stará škola stará školka